سرفصل دوم : پیکر تراشی

ذوب کردن چربی

تحرک چربی افزایش سایز و تجمیع چربی در بدن 

صورت تغییر فرم آناتومی بدن

enemad-logo
الو سامی استایلیش